Drets i obligacions del turista

Drets de les persones usuàries dels serveis turístics

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que es disposa en la legislació general de defensa i protecció dels consumidors, tindran dret a:

 • Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, completa i prèvia a la seua contractació sobre els serveis que se’ls oferisquen, així com sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit enfront de la informació o publicitat enganyosa, conformement a la normativa vigent.
 • Obtindre els documents que acrediten els termes de la seua contractació.
 • Rebre els serveis turístics en les condicions oferides o pactades i, en tot cas, que la naturalesa i qualitat de la seua prestació guarde proporció directa amb la categoria de l’empresa o establiment turístic.
 • Gaudir d’uns espais, infraestructures i serveis turístics accessibles.
 • Accedir lliurement als establiments i serveis turístics, en els termes establits en les lleis.
 • Que els establiments turístics complisquen la normativa sobre seguretat i protecció contra incendis de les seues instal·lacions, així com l’específica en matèria turística.
 • Ser informats, de manera clara, sobre les instal·lacions o serveis que puguen suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades sobre aquest tema.
 • Rebre una factura o justificant de pagament del servei turístic prestat, amb les dades que la legislació vigent exigisca.
 • Formular queixes i reclamacions, i obtindre informació accessible i veraç, sobre el procediment de presentació de les mateixes i el seu tractament, podent acudir a un sistema de solució extrajudicial de conflictes, a través de la mediació i l’arbitratge. Així mateix, tenen dret al fet que l’administració pública competent procure la màxima eficàcia en l’atenció i tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.
 • Acudir a fórmules d’arbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes amb conseqüències econòmiques.
 • Exigir que, en un lloc de fàcil visibilitat, s’exhibisquen públicament els distintius acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels serveis oferits i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corresponents.

Obligacions de les persones usuàries dels serveis turístics

 

Drets i obligacions en altres llengues:
(Esp.) Derechos y obligaciones
(Eng.) Rights and obligations

 

 

Bando